Menu Sluiten

3de graad - Humane Wetenschappen

Voor jou

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en statistiek. Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, politiek en de mens en zijn gedrag. Daartoe analyseren ze wetenschappelijke theorieën.

In het vijfde jaar:
 • Media en samenleving:
  In het thema Cultuuroverdracht en massamedia maak je kennis met het pers- en omroeplandschap in Vlaanderen en met enkele gebruiksvormen. In de derde graad ligt het accent op de maatschappelijke betekenis van de media. Er wordt o.a. onderzocht hoe diverse mechanismen het werkingsproces van de media positief of negatief kunnen beïnvloeden, of hoe overheid en media zich tot elkaar verhouden.
 • Denken over…:
  In dit thema wordt nagedacht over mens, wereld, god en over het denken zelf, zowel in het heden als in het verleden. Zo krijgt dit deel een uitgesproken filosofisch karakter. Vanuit een inleiding op wat filosofie eigenlijk is, of onderwerpen uit de wijsgerige antropologie, sociale filosofie, wetenschapsfilosofie en ethiek leer je hierbij argumenteren en onderzoeksvaardigheden toepassen.
In het zesde jaar:
  • Politiek en recht:
   Dit thema beschrijft twee maatschappelijke velden: het politieke en het juridische veld. Het thema Welvaart en welzijn bevat een summiere beschrijving en situering van diverse maatschappelijke velden als kader voor het socio-economische veld. Als vervolg daarop komen nu twee andere velden meer uitgebreid aan bod. Bijzondere aandacht gaat in dit thema ook naar samenhang binnen en tussen de bestudeerde velden en naar veranderingsprocessen.
  • Kunst en maatschappij:
   In het thema ‘Omgaan met kunst’ wordt de kunst benaderd vanuit de toeschouwer; we gaan in op de maatschappelijke betekenis van kunst. Aan de hand van voorbeelden uit telkens het heden en het verleden worden diverse functies van kunst gebruikt als invalshoeken voor reflectie, komt de positie van de kunstenaar aan bod en onderzoek je de wederzijdse beïnvloeding van wetenschap/techniek en kunst.
 

Lestabel Humane wetenschappen
5e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis (CLIL) 2
Wiskunde (incl. statistiek) 4
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 2
Sociale en Gedragswetenschappen 5
Kunstbeschouwing 1
Filosofie 2
Artistieke opvoeding 1
Maatschappelijke competenties 1
Lichamelijke opvoeding 2

Lestabel Humane wetenschappen
6e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis (CLIL) 2
Wiskunde (incl. statistiek) 4
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Natuurwetenschappen 2
Sociale en Gedragswetenschappen 5
Kunstbeschouwing 1
Filosofie 2
Artistieke opvoeding 1
Maatschappelijke competenties 1
Lichamelijke opvoeding 2

Volg een vak in het Engels

CLIL – Op Moretus Ekeren kan je ervoor kiezen om bepaalde vakken in het Engels en/of het Frans te volgen. Zo krijg je een extra mogelijkheid om in een veilige omgeving een vreemde taal te leren en te gebruiken. Dit is een prima voorbereiding op verdere studies en het werkveld.

Voor later

Na je 3de graad Humane wetenschappen kies je een opleiding aan de universiteit of hoger onderwijs.

 • Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
 • Gezondheidszorg
 • Psychologie en Pedagogische wetenschappen Pedagogie van het jonge kind, Sociaal-agogisch werk
 • Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen
 • Onderwijs