Leefregel

In dit onderdeel volgen een aantal leefregels in verband met de organisatie van het schoolleven. Ze zijn bedoeld om de bovengenoemde doelstellingen zo goed mogelijk te kunnen verwezenlijken. Geen enkele samenlevingsvorm kan zonder rechten en verplichtingen, afspraken en regels. Een school die van haar doelstellingen werk wil maken, besteedt daarom veel zorg aan de naleving ervan.

Afspraken houden niet enkel verplichtingen in, maar maken ook duidelijk dat je als leerling een aantal rechten hebt in de school. Naast het recht op degelijk onderwijs, dat uiteraard het belangrijkste is, heb je in de school ook recht op een faire behandeling, op begeleiding bij je taak als leerling en op inspraak op een aantal vlakken. We roepen je dan ook op om er samen het beste van te maken.

We verwijzen ook graag naar het pedagogisch project waarin gesteld wordt dat we binnen onze schoolsfeer leerlingen graag opvoeden vanuit gesprek. Daarom schetsten we ‘het idee achter de leefregel’: de waarden die aangeven hoe er op Moretus wordt (samen)geleefd.  Die kapstokken zouden de basis kunnen zijn voor gesprekken met leerlingen waarin we gedrag gaan aanleren of bijsturen indien nodig, maar ook zeker aanmoedigen waar het kan.

- Respect houdt in dat ieder aanvaard wordt zoals hij is, in de klas en daarbuiten (geslacht, afkomst, seksuele geaardheid…) en dat we zorg dragen voor materiaal (ook van anderen) en omgeving.

- Betrokkenheid betekent voor ons: bereidheid tot dialoog op een respectvolle manier.  Maar het houdt ook in dat de school zich ertoe verbindt op verschillende tijdstippen leerlingen, leerkrachten en ouders te betrekken bij het schoolgebeuren; participatie vinden we heel belangrijk.  Wanneer een weloverwogen beslissing werd genomen, rekening houdend met de inbreng van andere partijen, zullen we - in de mate van het mogelijke - proberen de beslissing toe te lichten.

- Communiceren met zorg wil zeggen tijdig, duidelijk, consequent, rekening houdend met de eigenheid van de ander. 

- Voorleven vanuit authenticiteit proberen we te realiseren door te doen wat we zeggen en te zeggen wat we doen: wat je verwacht van een ander moet je zelf (eerst) ook doen.

- In het bewustzijn dat verschillen tussen mensen eerder een verrijking dan een belemmering zijn, speelt de school een actieve rol in het bijsturen van niet-respectvol gedrag bij verschillen tussen mensen. Het vliegermodel biedt een adequate aanpak om gedrag bij te sturen indien nodig.Bekijk de klare afspraken en regels.

Bekijk de leefregel.