1e graad – 2e jaar

2e gemeenschappelijk leerjaar A

Het tweede leerjaar A is het logische vervolg op het eerste leerjaar A en bereidt voor op de tweede en derde graad ASO en TSO.

In het lessenpakket van het tweede jaar kies je volgend jaar voor een optie van 5 uur: 2A Latijn, 2A Economie en organisatie, 2A Maatschappij en welzijn, 2A Moderne talen en wetenschappen, 2A STEM - wetenschappen

Extra lessen Grieks

Alle leerlingen krijgen in het tweede en in het derde jaar de kans om 1 uur per week Grieks te volgen, op vrijwillige basis. Uiteraard engageer je je dan voor een volledig schooljaar. Je leert Griekse woorden, waarmee je later moeilijkere vreemde woorden of wetenschappelijke termen zal kunnen verklaren. Verder kom je via eenvoudige tekstjes meer te weten over de Griekse cultuur. Spraakkunst blijft binnen dit tijdsbestek uiteraard beperkt.

Lestabel tweede jaar (schooljaar 2019-2020)

Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
4
Engels
2
Wiskunde
4
Geschiedenis
2
Natuurwetenschappen
1
Aardrijkskunde
1
Beeld
1
Muziek
1
Lichamelijke Opvoeding
2
Techniek

Techniek

In het leerjaar A

Techniek (voorheen technologische opvoeding) is als technisch vak voor 2 lesuren per week opgenomen in de basisvorming van het 1ste en het 2de leerjaar A. Het is een vak waarin men tracht de technische vaardigheden bij de leerlingen te ontwikkelen, daar waar onze huidige maatschappij meer dan ooit door techniek beheerst wordt. Centraal staat het denkend handelen en al doende leren, gestart vanuit een concrete probleemstelling.
We leren techniek:
 • begrijpen (inzicht hebben in techniek)
 • hanteren (techniek kunnen gebruiken)
 • duiden (techniek in een bredere context plaatsen)
De verschillende toepassingsgebieden binnen techniek zijn:
 • energie
 • informatie en communicatie
 • constructie
 • transport
 • biochemie
Door het bewerken en verwerken van zoveel mogelijk grondstoffen en materialen, door het toepassen van verschillende technieken en door het gebruiken van verschillende gereedschappen en machines maken de leerlingen kennis met deze toepassingsgebieden.
 

In het leerjaar B

Techniek (voorheen technologische opvoeding) is als technisch vak voor 6 lesuren per week opgenomen in de basisvorming van het 1ste leerjaar B. Het is een vak waarin men tracht de technische vaardigheden bij de leerlingen te ontwikkelen, daar waar onze huidige maatschappij meer dan ooit door techniek beheerst wordt. Centraal staat het denkend handelen en al doende leren, gestart vanuit een concrete probleemstelling.
 
We leren techniek:
 • begrijpen (inzicht hebben in techniek)
 • hanteren (techniek kunnen gebruiken)
 • duiden (techniek in een bredere context plaatsen)
De verschillende verkenningsgebieden binnen techniek zijn:
 • informatie- en communicatietechniek
 • verzorging
 • voeding
 • bouw
 • elektriciteit
 • hout
 • metaal
 • kunststoffen
 • schilder- en grafische technieken
 • mode
 • tuinbouw
Door het bewerken en verwerken van zoveel mogelijk grondstoffen en materialen, door het toepassen van verschillende technieken en door het gebruiken van verschillende gereedschappen en machines, maken de leerlingen kennis met deze verkenningsgebieden.
2
Leefsleutels

Leefsleutels

 

Tijdens het uurtje leefsleutels kunnen leerlingen zelf onderwerpen aanbrengen waarover ze met de klas willen spreken. Verder komen de volgende thema’s aan bod:
 • positieve groepsvorming en een leuke sfeer in de klas
 • ontdekken waar je goed in bent en zelfvertrouwen krijgen
 • leren keuzes maken en doordachte beslissingen nemen
 • stilstaan bij risico’s
 • het eigen maken van vaardigheden zoals luisteren, gevoelens uiten, de gevoelens van anderen begrijpen.
Op deze manier werken we samen aan een vriendschappelijke sfeer waarin iedereen zich goed voelt.
1
Industriële wetenschappen

Industriële wetenschappen

In deze optie proeven leerlingen van heel wat techniek op zowel theoretisch als puur technisch vlak, zeg maar de handen uit de mouwen steken. De 5 uren zijn opgesplitst in drie blokken: twee van twee uren en een uur apart. Wekelijks betekent het ene uurtje technisch tekenen. De twee uur praktijk brengen de leerlingen in aanraking met de metaalgereedschappen en machines en het maken van (eenvoudige) elektrische schakelingen is hen evenmin vreemd. In de twee uur theorie komt onder meer uitleg over de gereedschappen, de mechanische eigenschappen van materialen, elektriciteit (oa. serie-en parallelschakeling) en de overbrengingen (mechanica) aan bod.

5 •
Latijn

Latijn

In de eerste graad wordt hard gewerkt aan een stevige basis voor Latijnse spraakkunst en het begrijpen en vertalen van Latijnse teksten gaat al aardig.

In het derde jaar concentreren we ons na een grondige herhaling op de zinsstructuur (een hulpmiddel trouwens bij het studeren van alle talen) en de uitbreiding van woordenschat (waarnaar heel wat hedendaagse woorden verwijzen). Daarnaast – maar niet minder belangrijk - geven de teksten een beeld van de mens in de oudheid. Bij vergelijking met een latere periode of onze tijd valt dan op dat naast vanzelfsprekende evoluties de mens zelf wellicht niet zoveel veranderde…
 
Ook in het vierde jaar wordt de taalbasis verstevigd maar lezen we vooral authentieke teksten: Caesar, bij wie we lezen hoe West-Europa in die tijd vorm kreeg; Ovidius die net als vele anderen heeft doorgewerkt in de hele kunstgeschiedenis; Plinius bij wie we o.m. zien dat natuurrampen van alle tijden zijn, enz. Hier groeit ook het besef hoe belangrijk de oudheid is voor ons denken en onze manier van samenleven.
 
In de derde graad maak je kennis met de geschriften van de grote Latijnse auteurs en  op die manier ontdek je de blijvende bijdrage van de Romeinen op het gebied van de filosofie en de rechtswetenschap. Mede als voorbereiding op de Italiëreis komen in de lessen cultuur alle aspecten van het dagelijkse leven in het Oude Rome aan bod.
5 •
Moderne Wetenschappen

Moderne Wetenschappen

De disciplines die in de basisoptie moderne wetenschappen aan bod komen zijn economie, natuurwetenschappen en gedrags- en cultuurwetenschappen. Economie en gedrags- en cultuurwetenschappen komen aan bod in het vak SEI (socio-economische initiatie), natuurwetenschappen in het vak WW (wetenschappelijk werk). Deze kennismaking draagt bij tot een betere oriëntering van de leerlingen naar het derde jaar. 

Initiatie in sociaal en economisch leven (3u/week) 

 
Onder de noemer economie maken de leerlingen kennis met economie als wetenschap. Economie gaat over mensen die bezig zijn met produceren, verdelen en consumeren.
 
Inhoud:
 • De gezinnen:
  • Waar haalt het gezin het inkomen vandaan?
  • Waar gaat het inkomen van het gezin naartoe?
 • De bedrijven:
  • Welke weg legt het product af voor het bij de consument komt? 
  • Hoe worden bedrijven ingedeeld volgens functie en sector?
  • Hoe is een bedrijf organisatorisch gestructureerd?
  • Wat omvat produceren?
  • Wat heeft een bedrijf nodig om te produceren en hoe worden deze middelen gefinancierd?
  • Welke maatschappelijke rol vervult het bedrijf?
 • Markten en prijzen:
  • Wat verstaan we onder ‘markt’?
  • Hoe ontstaat de prijs?
  • Welke rol speelt de overheid bij de prijsbepaling?
 • De overheid:
  • Wat doet de overheid?
  • Waar haalt de overheid haar geld vandaan?
  • Welke zijn de belangrijkste inkomsten- en uitgavenposten op de begroting van de overheid?
 • Internationale handel en betalingen:
  • Welke kenmerken vertoont de Belgische internationale handel?
  • Welke betekenis heeft de EU voor België?
Ook aan de ‘socio’-component wordt de nodige aandacht besteed. Zonder dat vooruit wordt gelopen op de inhouden van het leerplan humane wetenschappen, krijgen de leerlingen een idee van aspecten van gedrags- en cultuurwetenschappen. Ze leren aandacht hebben voor het gedrag van mensen, individueel en in groep. Ze observeren dit gedrag en zoeken naar verklaringen. In de kennismaking met cultuurwetenschappen bestuderen ze enkele elementen die onze cultuur bepalen zoals reclame, media en politiek.
 

Wetenschappelijk werk (2u./week)

 
Tijdens deze lesuren maken de leerlingen voor het eerst kennis met natuurkunde en chemie. We leren een wetenschappelijke methode gebruiken. We leren nauwkeurig waarnemen. 
We leren hoe we experimenten moeten opzetten en veilig uitvoeren. We leren onze gegevens in grafieken verwerken. Door waarnemen, experimenteren, meten en rekenen zoeken we naar natuurwetten. 
We werken vaak in groepjes. Waar mogelijk verwerken we de resultaten met de computer.
 
Mogelijke onderwerpen:
 • Elektriciteit
  • inleidende begrippen
  • geleiden of isoleren
  • stroomsterkte
  • spanning
  • roosters
  • wet van Ohm
  • elektrolyse
 • Massa, volume en dichtheid
 • Krachten
 • Stoffen in en om het huis
 • Geluid
 • Kleuren
 
Verder wordt er tweemaal per jaar een project georganiseerd waarbij zowel SEI als WW aan bod komen.
5 •
STEM
5 •
Sociale en Technische Vorming

Sociale en Technische Vorming

Deze optie bestaat uit 2 onderdelen: theorie (2u) en de toepassing van deze theorie (3u)

De theoretische vakken die hier aan bod komen zijn: 

 • meettechnieken: massa, lengte, temperatuur en tijd
 • elektriciteit
 • ergonomie 

Deze theorievakken worden praktisch toegepast in het vak realisatietechnieken.
We geven hier een voorbeeld om te verduidelijken hoe het in de praktijk werkt:

 • theorie:
  • meettechnieken:
   • leren omzetten en berekenen van massa (kg → g)
   • leren hoe weegschalen werken, voor- en nadelen van bepaalde weegschalen
  • elektriciteit: leren hoe elektriciteit wordt omgezet in warmte
 • toepassing van deze theorie in de praktijk = realisatietechnieken:
  • ingrediënten afwegen
  • bakken van de cake in de oven
  • de oven is een toestel dat elektriciteit omzet in warmte
 • Tijdens de lessen zal men ook steeds rekening houden met het sociale aspect: samen werken is samenwerken.

 

De leerlingen die de optie STV kiezen, bereiden we voor op 3TSO. Voor Frans en wiskunde krijgen zij aparte lessen. Voor wiskunde wordt de basisleerstof extra ingeoefend en komt de verdiepingsleerstof minder aan bod. Voor Frans krijgen de leerlingen voor hun taaltaken meer hulpmiddelen aangereikt. Alle andere vakken volgen de leerlingen samen met de andere opties.

5 •
• optie

2e beroepsvoorbereidend leerjaar

In dit beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) komen verschillende leerlingen samen:

 • leerlingen uit het eerste leerjaar B
 • leerlingen uit het eerste leerjaar A die in juni een B-attest kregen en toch naar het tweede wilden  

In dit lessenpakket zitten een aantal vakken zoals computervaardigheden, initiatie in administratie en verkoop, personenzorg en voeding die vooral bedoeld zijn als kennismaking met de beroepsrichtingen die wij op onze school in de tweede en derde graad aanbieden. Zo kunnen de leerlingen zelf ontdekken wat hen het meest interesseert en zijn ze in staat om in het derde jaar de juiste beroepsrichting te kiezen.

Lestabel 2e jaar (schooljaar 2019-2020)

Godsdienst
2
Project Algemene Vakken

Project Algemene Vakken

PAV wil je vaardigheden en attitudes bijbrengen om als volwassene adequaat en zinvol te functioneren in de samenleving. Daarbij verwijzen we in de eerste plaats naar de eigen leefomgeving, maar ook naar grotere gehelen waarvan wij als mens deel uitmaken: Vlaanderen, België, Europa, de wereld, …
 
PAV vertrekt vanuit maatschappelijk relevante doelen, gericht op de sociale zelfstandigheid van de leerlingen. Zij verwerken die levensechte en herkenbare inhouden als één geheel, zoals zij ook de realiteit van het leven als één geheel ervaren, in een logische samenhang. Op die manier verhoogt hun interesse voor en hun inzicht in mens en maatschappij, zodat zij kunnen uitgroeien tot mondige, weerbare, vaardige en geëngageerde deelnemers aan de samenleving.
 
Omdat de gebeurtenissen in het dagelijks leven ons voortdurend beïnvloeden, is het belangrijk dat je deze gebeurtenissen volgt, ze in een context plaatst, ze kunt beoordelen en kritisch benaderen. De actualiteit volgen, ze koppelen aan elk onderwerp/thema dat we behandelen en ze zo ruimschoots mogelijk in de lessen aan bod laten komen, is dan ook één van de belangrijkste doelstellingen van PAV.
 
Ook reken- en taalvaardigheden worden geïntegreerd in de verschillende thema’s. Ze komen bijvoorbeeld aan bod bij het schrijven van brieven, het bekijken en beluisteren van nieuwsberichten, het deelnemen aan discussies, het werken met diagrammen, het berekenen van procenten, enz. Zowel in klasverband als tijdens groepswerk én bij zelfstandige werkopdrachten wordt er binnen PAV gewerkt met verschillende media, kranten, tijdschriften, cd-opnamen, videoreportages, naslagwerken, internet enz.
 
Mogelijke thema’s voor de tweede graad:
 • school
 • onfair
 • koken
 • media
 • relaties en seksualiteit
 • kunst
 
Mogelijke thema's voor de derde graad:
 • mijn auto
 • de Europese Unie
 • het gerecht
 • Marco Polo
 • Olympische Spelen
 • reclame
 • soaps
 • terrorisme
 • verkiezingen
 • X-treem
7
Frans
3
Wiskunde
2
Natuurwetenschappen
2
Computervaardigheden

Computervaardigheden

 • De computer opstarten en afsluiten
 • De muistechnieken
 • De computerapparatuur
 • De programmatuur
 • De systeemsoftware
 • De toepassingssoftware
 • De geheugentypes
 • Het bewaargeheugen
 • Het werkgeheugen
 • Gezond computergebruik
 • Het besturingssysteem Windows
 • Werken met toepassingsprogramma’s
 • Vaardig omgaan met het computerklavier
 • Werken met tekeningen
 • Eenvoudige computertoepassingen
  • De rekenmachine
  • De prijsaanvraag
  • Bestellingen
  • Verkoopfacturen maken
  • Klantenkaarten bijhouden
  • Opzoeken op Internet
2
Leef- en Woonsituatie

Leef- en Woonsituatie

Dit vak bestaat uit drie delen: woning, textiel, decoratieve werkvormen.
 • Woning: in dit onderdeel wordt de slaapkamer en de badkamer besproken. Alle materialen die nodig zijn voor de inrichting en het onderhoud van deze ruimtes, komen aan bod.
 • Textiel: tijdens deze lessen wordt initiatie gegeven i.v.m. strijken, de handwas en de bediening van de wasmachine.
 • Decoratieve werkvormen:
  • verwerken van papier: kaarten en kaders
  • verwerken van textiel: borduren op badhanddoek
  • verwerken van hout: trekvogel d.m.v. figuurzagen
2
Voeding

Voeding

Hier leert de leerling een eenvoudige maaltijd plannen, voorbereiden en bereiden voor een welbepaalde doelgroep a.d.h.v. de actieve voedingsdriehoek die toegelicht wordt tijdens de theorielessen.
Leerlingen bestuderen ook kritisch bepaalde maatschappelijke tendensen zoals het gebruik van kant- en klare maaltijden. Zij kopen goederen aan a.d.h.v. een besproken lijstje en leren die op de juiste manier bewaren.
Er wordt ook aandacht besteed aan het dekken van de tafel en het samen een maaltijd nemen volgens afgesproken regels.
3
Personenzorg

Personenzorg

Het pakket personenzorg wil bijdragen tot de totale persoonlijkheidsvorming van de leerlingen. Tijdens deze lessen spreken we over de verschillende delen van het lichaam en de verzorging ervan. De leerlingen vertellen uit eigen ervaring en de leerkracht vult aan en beantwoordt de eventuele vragen. Na elk deelthema bespreken we hoe we de meest voorkomende kwaaltjes kunnen voorkomen en verzorgen.
De verschillende onderwerpen zijn:
 • mijn uiterlijk en voorkomen
 • zorgen aan handen en voeten
 • haar en haarzorg
 • huid en huidverzorging
 • gelaatsreiniging en –verzorging
 • mond- en gebitszorg
 • zorg voor zintuigen
 • zorg voor kleding en schoeisel
 • zorg voor lichaamshouding
 • mijn veranderende lichaam
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Beeld
1
Muziek
1
Initiatie in Administratie en Verkoop

Initiatie in Administratie en Verkoop

 • Administratie en verkoop in ons dagelijks leven
  • op verkenning in de wereld van de handel
  • de klant is koning
  • een handelaar wil winst maken
  • het belang van de handel
  • de verkooppunten
 • Kopen en verkopen
  • het koopproces
  • snel en juist rekenen
  • de BTW
  • eerst aankopen … dan verkopen
  • betalen in de handel:
  • overschrijving
  • bankkaart – kredietkaart
 • De reclame
 • De kantooromgeving
  • hoe zit een bedrijf in elkaar?
  • op zoek naar een toffe job
  • het ideale kantoor
  • kantoorapparatuur
2
Leefsleutels

Leefsleutels

 

Tijdens het uurtje leefsleutels kunnen leerlingen zelf onderwerpen aanbrengen waarover ze met de klas willen spreken. Verder komen de volgende thema’s aan bod:
 • positieve groepsvorming en een leuke sfeer in de klas
 • ontdekken waar je goed in bent en zelfvertrouwen krijgen
 • leren keuzes maken en doordachte beslissingen nemen
 • stilstaan bij risico’s
 • het eigen maken van vaardigheden zoals luisteren, gevoelens uiten, de gevoelens van anderen begrijpen.
Op deze manier werken we samen aan een vriendschappelijke sfeer waarin iedereen zich goed voelt.
1