3e graad TSO

Jeugd- en gehandicaptenzorg

Hier kies je nog voor een vrij algemene vorming zodat je na de derde graad met een degelijke basis verder kan studeren.

Centraal staat de beroepsgerichte opleiding tot opvoeder of begeleider van kinderen met sociale problemen en van personen met een beperking.

Naast de theoretische kennis staat het verwerven van attitudes en vaardigheden centraal: verantwoordelijkheidszin, sociale betrokkenheid, teamwork, empathie, … Willen werken aan jezelf betekent openstaan voor feedback om een goede opvoeder of begeleider te worden.

 

In deze opleiding loop je ook veel stage. Zo kan je aantonen dat je werkelijk in de sociale sector wilt werken. De stages loop je hier voornamelijk bij personen met een beperking.

Een overgang vanuit STW of HUWE in de 2de graad is de meest logische stap, maar andere overstappen blijven mogelijk.

 

Voor de geïntegreerde proef gaan de leerlingen in het zesde jaar Jeugd- en Gehandicaptenzorg vanuit observaties zelf op zoek naar een thema (verbonden met de stageplaats) waarmee ze aan de slag kunnen. Ze moeten observeren, informeren en zoveel mogelijk te werk gaan als een goede opvoeder; dit wil zeggen meer te weten komen over de problematiek waarmee de opvoeder te maken krijgt en op zoek gaan naar een goede aanpak.

Na de eerste stageperiode in het eerste trimester verdiepen de leerlingen zich in het gekozen thema: vertellen waarom er voor dit thema gekozen werd, voorstelling van het thema, een duidelijke vraagstelling formuleren en een praktijkvoorstel uitwerken. Tijdens de tweede stageperiode in het derde trimester gaan de leerlingen hun praktijkvoorstel uitvoeren/testen. Na de tweede stageperiode gaan de leerlingen aan de hand van hun observatiegegevens het praktijkvoorstel evalueren en nadien een voorstel formuleren voor het opvoedersteam. Een mondelinge voorstelling van het praktijkvoorstel voor een jury en de klasgenoten sluit de geïntegreerde proef af.

Andere studierichtingen in het interessedomein Mensgerichte vorming

Lestabel 5e jaar

Aardrijkskunde
1
Engels
2
Frans
2
Geschiedenis
1
Godsdienst
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Nederlands
3
Wiskunde

Wiskunde

De wiskundevorming in de richtingen van de derde graad met zes uur wiskunde wil o.a. een basis leggen voor vervolgstudies in studierichtingen met een wiskundige, een wetenschappelijke of een toegepast wetenschappelijke invalshoek. Daartoe moeten de leerlingen een wiskundig eigen wijze van denken, redeneren en handelen ontwikkelen. Er wordt van je verwacht dat je echt graag wiskunde leert; het lestempo ligt heel wat hoger dan in de tweede graad en naast die lessen is er heel wat zelfstudie en voortdurende oefening vereist. Bedenk dat je op één week ziet waar een eenuursvak anderhalve maand over doet.

Het pakket wiskunde in het vijfde jaar bestaat uit volgende onderdelen:

 • analyse (uitgebreid vervolg op functieonderzoek)
 • complexe getallen (verdere en meer abstracte uitbreiding van het getalbegrip)
 • matrices en stelsels (studie van geordende groepen getallen die als geheel worden beschouwd en waarmee ook in hun geheel bewerkingen worden uitgevoerd)

In het zesde jaar komen volgende deelgebieden aan bod:

 • analyse (integraalrekening waarin totalen berekend worden zoals de oppervlakte onder een grafiek, volumes en manteloppervlakten van omwentelingslichamen, …)
 • ruimtemeetkunde (veralgemeent begrippen uit de vlakke meetkunde tot structuren met meer dan 2 dimensies)
 • telproblemen (van visuele voorstellingen om te tellen gaan we over naar formules om objecten te tellen die aan bepaalde eigenschappen voldoen)
 • statistiek (hoofddoel is de leerlingen te leren nadenken en redeneren over statistische gegevens, statistische voorstellingen en statistische uitspraken)
 • kansrekening (houdt zich bezig met situaties waarin toeval een rol speelt en draagt zo bij tot antwoorden op de maatschappelijke behoefte om onzekerheden te beheersen)

In de derde graad kan de 6-uurcursus nog uitgebreid worden tot 8 uur.

2
Beroepsgerichte pedagogiek en psychologie

Beroepsgerichte pedagogiek en psychologie

Hier leer je wat opvoeding is, wat de rol daarvan is in de ontwikkeling van het kind en hoe je pedagogisch verantwoord moet handelen om mensen te helpen, om problemen te voorkomen of op te lossen; je krijgt inzicht in de ontwikkelingsfasen van baby tot bejaarde en leert hoe je met elke leeftijdsgroep best omgaat en je refelecteert over het opvoedingsdoel, de middelen, de verschillen in milieu en je krijgt zicht op wat elke mens nodig heeft gedurende zijn leven – wat zijn de menselijke behoeften van klein tot groot.

4
Beroepsgerichte zorgkunde

Beroepsgerichte zorgkunde

Wat maakt de opvoeder/begeleider tot een goede verzorger die respectvol omgaat met de mens; in zorgkunde leer je over welke zorgvaardigheden je moet beschikken; dat gaat zowel over de dagelijkse lichaamshygiëne als over het helpen bij de maaltijd, het verzorgen van wonden, het geven van geneesmiddelen tot en met reanimatie.

2
Biologie van de mens

Biologie van de mens

Biologie staat in het teken van het herkennen van ziektebeelden, aangeboren aandoeningen en of die erfelijk zijn of niet en opgelopen aandoeningen zoals verwondingen, slijtage, ontstekingen enz. (hiermee maken ze verder ook kennis in het vak verzorging); hiervoor is een grondige kennis nodig van de mens op biologisch vlak in al zijn facetten.

2
Expressie en animatie

Expressie en animatie

Expressie en animatie veronderstellen creativiteit en omvatten zowel vertellen, voorlezen, woordspelletjes als werken met verschillende materialen, dans en muzikale expressie, lichaamsexpressie, algemeen ontspannende spelletjes en hoe je dit alles zelf voorbereidt om zowel kleine groepen als individuen te kunnen begeleiden binnen de gewone leefsituatie of naar aanleiding van feesten (meestal in relatie met het vak orthopedagogiek).

2
Orthopedagogiek en orthopedagogische vaardigheden

Orthopedagogiek en orthopedagogische vaardigheden

Naast de pedagogie - het verantwoord handelen in een opvoedingssituatie - gaat het in orthopedagogie over de orthopedagogische benadering van mensen met een handicap, over orthopedagogische vaardigheden bvb. werken met personen met een fysieke of meervoudige handicap, met kinderen/jongeren met gedrags-, emotionele of algemeen opvoedingsproblemen; het gaat eveneens over het werken in teamverband, met leefgroepen of in gezinsverband.

4
Stage (JGZ)

Stage (JGZ)

Tijdens de stages voer je in praktijk de kerntaken van een opvoeder/begeleider uit bij kinderen, jongeren en volwassenen in instellingen bvb. in buloscholen en instellingen voor personen met een handicap; hier leer je dus pedagogisch verantwoord op te treden in opvoedings- en begeleidingssituaties en doe je beroepservaring op.

4
Wetgeving
1

Lestabel 6e jaar

Aardrijkskunde
1
Engels
2
Frans
2
Geschiedenis
1
Godsdienst
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Nederlands
3
Wiskunde

Wiskunde

De wiskundevorming in de richtingen van de derde graad met zes uur wiskunde wil o.a. een basis leggen voor vervolgstudies in studierichtingen met een wiskundige, een wetenschappelijke of een toegepast wetenschappelijke invalshoek. Daartoe moeten de leerlingen een wiskundig eigen wijze van denken, redeneren en handelen ontwikkelen. Er wordt van je verwacht dat je echt graag wiskunde leert; het lestempo ligt heel wat hoger dan in de tweede graad en naast die lessen is er heel wat zelfstudie en voortdurende oefening vereist. Bedenk dat je op één week ziet waar een eenuursvak anderhalve maand over doet.

Het pakket wiskunde in het vijfde jaar bestaat uit volgende onderdelen:

 • analyse (uitgebreid vervolg op functieonderzoek)
 • complexe getallen (verdere en meer abstracte uitbreiding van het getalbegrip)
 • matrices en stelsels (studie van geordende groepen getallen die als geheel worden beschouwd en waarmee ook in hun geheel bewerkingen worden uitgevoerd)

In het zesde jaar komen volgende deelgebieden aan bod:

 • analyse (integraalrekening waarin totalen berekend worden zoals de oppervlakte onder een grafiek, volumes en manteloppervlakten van omwentelingslichamen, …)
 • ruimtemeetkunde (veralgemeent begrippen uit de vlakke meetkunde tot structuren met meer dan 2 dimensies)
 • telproblemen (van visuele voorstellingen om te tellen gaan we over naar formules om objecten te tellen die aan bepaalde eigenschappen voldoen)
 • statistiek (hoofddoel is de leerlingen te leren nadenken en redeneren over statistische gegevens, statistische voorstellingen en statistische uitspraken)
 • kansrekening (houdt zich bezig met situaties waarin toeval een rol speelt en draagt zo bij tot antwoorden op de maatschappelijke behoefte om onzekerheden te beheersen)

In de derde graad kan de 6-uurcursus nog uitgebreid worden tot 8 uur.

2
Beroepsgerichte pedagogiek en psychologie

Beroepsgerichte pedagogiek en psychologie

Hier leer je wat opvoeding is, wat de rol daarvan is in de ontwikkeling van het kind en hoe je pedagogisch verantwoord moet handelen om mensen te helpen, om problemen te voorkomen of op te lossen; je krijgt inzicht in de ontwikkelingsfasen van baby tot bejaarde en leert hoe je met elke leeftijdsgroep best omgaat en je refelecteert over het opvoedingsdoel, de middelen, de verschillen in milieu en je krijgt zicht op wat elke mens nodig heeft gedurende zijn leven – wat zijn de menselijke behoeften van klein tot groot.

1
Beroepsgerichte zorgkunde

Beroepsgerichte zorgkunde

Wat maakt de opvoeder/begeleider tot een goede verzorger die respectvol omgaat met de mens; in zorgkunde leer je over welke zorgvaardigheden je moet beschikken; dat gaat zowel over de dagelijkse lichaamshygiëne als over het helpen bij de maaltijd, het verzorgen van wonden, het geven van geneesmiddelen tot en met reanimatie.

-
Biologie van de mens

Biologie van de mens

Biologie staat in het teken van het herkennen van ziektebeelden, aangeboren aandoeningen en of die erfelijk zijn of niet en opgelopen aandoeningen zoals verwondingen, slijtage, ontstekingen enz. (hiermee maken ze verder ook kennis in het vak verzorging); hiervoor is een grondige kennis nodig van de mens op biologisch vlak in al zijn facetten.

2
Expressie en animatie

Expressie en animatie

Expressie en animatie veronderstellen creativiteit en omvatten zowel vertellen, voorlezen, woordspelletjes als werken met verschillende materialen, dans en muzikale expressie, lichaamsexpressie, algemeen ontspannende spelletjes en hoe je dit alles zelf voorbereidt om zowel kleine groepen als individuen te kunnen begeleiden binnen de gewone leefsituatie of naar aanleiding van feesten (meestal in relatie met het vak orthopedagogiek).

2
Orthopedagogiek en orthopedagogische vaardigheden

Orthopedagogiek en orthopedagogische vaardigheden

Naast de pedagogie - het verantwoord handelen in een opvoedingssituatie - gaat het in orthopedagogie over de orthopedagogische benadering van mensen met een handicap, over orthopedagogische vaardigheden bvb. werken met personen met een fysieke of meervoudige handicap, met kinderen/jongeren met gedrags-, emotionele of algemeen opvoedingsproblemen; het gaat eveneens over het werken in teamverband, met leefgroepen of in gezinsverband.

5
Stage (JGZ)

Stage (JGZ)

Tijdens de stages voer je in praktijk de kerntaken van een opvoeder/begeleider uit bij kinderen, jongeren en volwassenen in instellingen bvb. in buloscholen en instellingen voor personen met een handicap; hier leer je dus pedagogisch verantwoord op te treden in opvoedings- en begeleidingssituaties en doe je beroepservaring op.

8
Wetgeving
1

Sociale en technische wetenschappen

Met STW kies je nog voor een vrij algemene vorming zodat je na de derde graad met een degelijke basis verder kan studeren. In deze richting leer je de wisselwerking mens, voeding en milieu en je eigen positie daarin te verkennen. De wetenschappelijke onderbouwing gebeurt vanuit toegepaste natuurwetenschappen en sociale wetenschappen. Je leert natuurwetenschappelijke en sociaal-wetenschappelijke thema’s te onderzoeken en sociale activiteiten te organiseren, aangepast aan verschillende doelgroepen. In het vak 'Integrale opdrachten' krijg je de kans om de competenties (d.w.z. de combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes) te verwerven die eigen zijn aan de studierichting en ze te ontwikkelen.

 

Een overgang uit STW in de 2de graad is de meest logische stap, maar andere overstappen blijven mogelijk mits ernstig voorbereidend werk voor de richtingsvakken.

 

De geïntegreerde proef bestaat uit een gecombineerde schriftelijke, visuele en mondelinge opdracht waarbij de leerlingen rond een (zelfgekozen) onderwerp een vaardigheidsgedeelte (praktijk STW) afwerken naast een informatief deel (mensgerichte opdracht) waarbij de maatschappelijke en sociale inbreng gecombineerd wordt met minstens twee andere inhouden (vakken).

De opdracht loopt over twee trimesters met een inleefdag in het kader van het onderwerp en wordt besloten met een mondelinge en visuele voorstelling voor een jury.

Andere studierichtingen in het interessedomein Mensgerichte vorming

Lestabel 5e jaar

Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Geschiedenis
1
Wiskunde
3
Aardrijkskunde
1
Natuurwetenschappen
5
Sociale Wetenschappen

Sociale Wetenschappen

In sociale wetenschappen staat de mens centraal. Via verschillende werkvormen verwerf je vaardigheden die je als mens beter laten functioneren. Je krijgt een beter inzicht over:
 • jezelf
 • je studiehouding
 • verschillende leerprocessen
 • communicatie
In de derde graad staan de mens en zijn gedrag centraal. In de lessen sociale wetenschappen wordt er onderzocht hoe de lichamelijke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de mens verloopt. Je bestudeert welke factoren een individu en zijn gedrag kunnen beïnvloeden en je leert passend te communiceren in verschillende situaties. Ook de verschillende deelsystemen binnen een samenleving komen aan bod alsook hoe men als mens deel uitmaakt van de samenleving.
4
Integrale Opdrachten

Integrale Opdrachten

Integrale opdrachten is een vak dat is ontstaan uit de nieuwe onderwijsopvattingen. Daarbij zien we dat leren meer is dan alleen maar kennisoverdracht en dat het aanleren van vaardigheden, motivatie, orde en een juiste houding ook zeer belangrijk zijn.

Een integrale opdracht bestaat uit een combinatie van verschillende vakken: natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, voeding en expressie, maar ook andere vakken kunnen opgenomen worden. Uit deze vakken ontstaan projecten met als doelstelling te werken aan de competenties van de leerlingen. 
De leerlingen zullen de volgende competenties ontwikkelen:
 • Sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken.
 • Binnen een welomschreven opdracht een persoonsgerichte activiteit voor een groep kunnen organiseren of een maaltijd bereiden.
 • Iets mondeling kunnen presteren voor een groep.
 • Betekenis kunnen geven aan de eigen studieloopbaan.

 

In voeding staat het aanleren van basisvaardigheden centraal. Je leert een maaltijd voorbereiden, bereiden en presenteren met extra aandacht voor kwaliteit, gezondheid en hygiënisch werken.

 

7
Lichamelijke Opvoeding
2

Lestabel 6e jaar

Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Geschiedenis
1
Wiskunde
3
Aardrijkskunde
1
Natuurwetenschappen
5
Sociale Wetenschappen

Sociale Wetenschappen

In sociale wetenschappen staat de mens centraal. Via verschillende werkvormen verwerf je vaardigheden die je als mens beter laten functioneren. Je krijgt een beter inzicht over:
 • jezelf
 • je studiehouding
 • verschillende leerprocessen
 • communicatie
In de derde graad staan de mens en zijn gedrag centraal. In de lessen sociale wetenschappen wordt er onderzocht hoe de lichamelijke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de mens verloopt. Je bestudeert welke factoren een individu en zijn gedrag kunnen beïnvloeden en je leert passend te communiceren in verschillende situaties. Ook de verschillende deelsystemen binnen een samenleving komen aan bod alsook hoe men als mens deel uitmaakt van de samenleving.
4
Integrale Opdrachten

Integrale Opdrachten

Integrale opdrachten is een vak dat is ontstaan uit de nieuwe onderwijsopvattingen. Daarbij zien we dat leren meer is dan alleen maar kennisoverdracht en dat het aanleren van vaardigheden, motivatie, orde en een juiste houding ook zeer belangrijk zijn.

Een integrale opdracht bestaat uit een combinatie van verschillende vakken: natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, voeding en expressie, maar ook andere vakken kunnen opgenomen worden. Uit deze vakken ontstaan projecten met als doelstelling te werken aan de competenties van de leerlingen. 
De leerlingen zullen de volgende competenties ontwikkelen:
 • Sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken.
 • Binnen een welomschreven opdracht een persoonsgerichte activiteit voor een groep kunnen organiseren of een maaltijd bereiden.
 • Iets mondeling kunnen presteren voor een groep.
 • Betekenis kunnen geven aan de eigen studieloopbaan.

 

In voeding staat het aanleren van basisvaardigheden centraal. Je leert een maaltijd voorbereiden, bereiden en presenteren met extra aandacht voor kwaliteit, gezondheid en hygiënisch werken.

 

7
Lichamelijke Opvoeding
2

Marketing en ondernemen

Je hebt interesse voor een brede algemene vorming waarin talen een belangrijke rol spelen.

Daarnaast ligt de nadruk in deze commerciële studierichting ruimschoots op jouw bedrijfsgerichte vorming, zowel op het commerciële, het administratieve als het bedrijfseconomische vlak.

Handel in de tweede graad vormt de beste voorbereiding; wie vanuit economie de handelsrichting ingaat, dient zich grondig voor te bereiden door de hoofdvakken van de tweede graad handel bij te werken.
De leerling marketing & ondernemen kiest voor een studierichting die voorbereidt op een hogere opleiding met het oog op een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, bij de overheid, in de dienstensector..

 

In de geïntegreerde proef moeten de leerlingen van 6 Marketing en ondernemen hun theoretische kennis gaan toepassen in de praktijk. De opdracht bestaat uit 2 grote delen: de observatieweek in een bedrijf en het simulatiespel 'ecoman'

Voor het eerste deel gaan de leerlingen één week proeven van het bedrijfsleven. De leerlingen krijgen daarbij opdrachten die ze moeten afwerken tegen het einde van het 1ste trimester, zowel voor het vak bedrijfseconomie als voor de verschillende talen. We sluiten dit deel af met een presentatie voor een jury.

Het 2de luik van de geïntegreerde proef draait rond 'ecoman' en loopt tot vlak na de paasvakantie. Ecoman is een simulatiespel waarin de leerlingen in de huid kruipen van een directielid van een productieonderneming. Een aantal leerlingen vormen een team en concurreren tegen elkaar. Als team moeten er continu beslissingen worden genomen: het bepalen van de verkoopprijs, de productiehoeveelheid, een marketingplan uitstippelen, … Rond dit spel zullen de leerlingen ook een aantal opdrachten moeten maken voor bedrijfseconomie en de moderne vreemde talen. Dat varieert van een website in elkaar steken tot een ervaringsverslag schrijven over het teamwerk. Ook dit gedeelte wordt afgesloten met een presentatie voor een jury.

Bussiness Education, dat is het handelsonderwijs in een nieuw jasje! Ontdek alles over Business Education op deze site!

Welkom op Business Education!

Lestabel 5e jaar

Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
4
Engels
3
Duits
2
Geschiedenis
1
Bedrijfseconomie

Bedrijfseconomie

Hier leer je economisch bezig zijn op basis van sociale en ethische waarden. Wat betekenen in deze sector persoonlijk engagement en een gezonde levenshouding? Hoe zorg je voor een positief zelfbeeld, ondersteund door kwaliteitsgericht handelen?
Wel, je leert met talen omgaan, zowel op het louter persoonlijke vlak als op het commerciële; hoe spreek je, schrijf je in je internationale vriendenkring en hoe lees en bespreek je bvb. verkoopscontracten. Deze talenkennis is één van de sterke punten waaraan je kan werken.
In eerste instantie gaat je aandacht naar de onderneming in al haar aspecten.
 • Met wie en waarmee kom je allemaal in contact: werkgevers, werknemers, stakeholders, producten, promotie enz.
 • In de commerciële en administratieve verrichtingen verdiep je je kennis met o.a. de voorraadadministratie en de btw-reglementering, in het boeken van aan- en verkopen en de administratieve verwerking hiervan.
 • Ook de beleidsaspecten van een onderneming komen aan bod: sociale zekerheid, verzekeringen, fiscaliteit, boekhouding als beleidsinstrument, het duurzaam ondernemen en tenslotte facetten van commercieel, buitenlands en investeringsbeleid, financieel en personeelsbeleid.
 • Een extra is dat alle aspecten van bedrijfsbeheer verweven zitten in dit vak wat een belangrijke meerwaarde voor deze richting blijft.
11
Wiskunde
3
Aardrijkskunde
1
Natuurwetenschappen
1
Lichamelijke Opvoeding
2

Lestabel 6e jaar

Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
4
Engels
3
Duits
2
Geschiedenis
1
Bedrijfseconomie

Bedrijfseconomie

Hier leer je economisch bezig zijn op basis van sociale en ethische waarden. Wat betekenen in deze sector persoonlijk engagement en een gezonde levenshouding? Hoe zorg je voor een positief zelfbeeld, ondersteund door kwaliteitsgericht handelen?
Wel, je leert met talen omgaan, zowel op het louter persoonlijke vlak als op het commerciële; hoe spreek je, schrijf je in je internationale vriendenkring en hoe lees en bespreek je bvb. verkoopscontracten. Deze talenkennis is één van de sterke punten waaraan je kan werken.
In eerste instantie gaat je aandacht naar de onderneming in al haar aspecten.
 • Met wie en waarmee kom je allemaal in contact: werkgevers, werknemers, stakeholders, producten, promotie enz.
 • In de commerciële en administratieve verrichtingen verdiep je je kennis met o.a. de voorraadadministratie en de btw-reglementering, in het boeken van aan- en verkopen en de administratieve verwerking hiervan.
 • Ook de beleidsaspecten van een onderneming komen aan bod: sociale zekerheid, verzekeringen, fiscaliteit, boekhouding als beleidsinstrument, het duurzaam ondernemen en tenslotte facetten van commercieel, buitenlands en investeringsbeleid, financieel en personeelsbeleid.
 • Een extra is dat alle aspecten van bedrijfsbeheer verweven zitten in dit vak wat een belangrijke meerwaarde voor deze richting blijft.
11
Wiskunde
3
Aardrijkskunde
1
Natuurwetenschappen
1
Lichamelijke Opvoeding
2